Mamy nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.4 kwietnia 2018r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy tekst standardów. Nowe organizacyjne standardy opieki okołoporodowej to kodeks praw pacjentki, tak by kobieta wiedziała, co jej przysługuje i co ją czeka w trakcie porodu i później- powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Nowy projekt standardu uwzględnia wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia WHO, osiągnięcia medycyny opartej na dowodach naukowych oraz doświadczenia w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. 

W uzasadnieniu wskazano, że standardy są przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Oznacza to, że każdy pracownik medyczny zobowiązany jest do stosowania tych przepisów w praktyce. W celu zapewnienia właściwej jego realizacji, wprowadzono przepisy obligujące personel medyczny sprawujący opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opiekę nad noworodkiem, do zapoznania się z niniejszym standardem i do jego stosowania oraz systematycznej aktualizacji wiedzy w jego zakresie. 

-Usunięto przepis polegający na skierowaniu kobiety w ciąży do obowiązkowej hospitalizacji po ukończeniu 41 tyg. ciąży. Nowy standard wskazuje, na konieczność zakończenia ciąży przed końcem 42 tyg. bez wcześniejszej hospitalizacji, jeżeli nie występują niepokojące objawy zagrażające zdrowiu i życiu matki i dziecka.

-Wprowadzenie oceny ryzyka nasilania się objawów depresji. Taka ocena – według testu depresji Becka – ma być przeprowadzona trzy razy w trakcie ciąży: w 11-14 tyg., 33-37 tyg. oraz po porodzie w czasie wizyty położnej w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i jej dziecka.

-Wprowadzono wcześniejszą możliwość (w miarę możliwości danej placówki) zapoznania się ciężarnej z miejscem porodu, wypełnienia dokumentacji medycznej oraz odbycia konsultacji anestezjologicznej przed porodem.

-Efektywne łagodzenie bólu porodowego wiąże się z prawidłowym przygotowaniem kobiety ciężarnej do porodu oraz nawiązaniem relacji pomiędzy osobą prowadzącą poród a pacjentką. Projekt wskazuje, że przygotowanie kobiety rodzącej do radzenia sobie z bólem porodowym powinien stanowić podstawę metod walki z bólem. Nadal decyzję o możliwości podaniu znieczulenia farmakologicznego, podejmuje osoba sprawująca opiekę a szpital nie ma obowiązku zapewnienia wszystkich dostępnych metod. 

-Utrzymano kontakt skóra do skóry przez min. 2 godziny. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne i obowiązkowe standardowe procedury wykonywane mają być w obecności matki w sali „matka z dzieckiem”.

-Każdy podmiot leczniczy ma zapewnić każdej potrzebującej matce sprzęt do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego, jak również skorzystanie w miarę możliwości z podawania mleka z banku mleka kobiecego w przypadku noworodków przedwcześnie urodzonych.

-Określenie niepowodzenie położnicze przestaje istnieć. Pod pojęciem sytuacji szczególnej należy rozumieć – poronienie, urodzenie dziecka martwego, nie zdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami, urodzenie chorego dziecka lub dziecka z wadami wprowadzonymi. 

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019r. Przepisy części XIII ust. 3 pkt. 7 załącznika wchodzą w życie od 1 stycznia 2022r.