Powiat Otwocki otrzymał 437100 zł dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na realizację programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, których celem jest wsparcie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” obejmie 30 mieszkańców – 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 15 członków rodzin lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” jest skierowany do 25 mieszkańców naszego powiatu - 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla których wprowadzona zostanie pomoc asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Realizatorem programów będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Informacje dotyczące naboru do programów będą wkrótce dostępne na stronie internetowej PCPR.