Wójt Gminy Osieck, Karolina Zowczak i dyrektor Publicznego Żłobka w Sobienkach, Monika Krawczyk zapraszają rodziców do udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja odbędzie się  w dniach 16 – 30  kwietnia 2021 rokui przeprowadzona będzie przez Dyrektora żłobka, w siedzibie żłobka Sobienki 13A.  Aby wziąć w niej udział i zapewnić swojemu dziecku miejsce należy przygotować następujące dokumenty rekrutacyjne (dostępne i składane w biurze projektu):

- deklaracja udziału w projekcie,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- formularz rekrutacyjny,

- wniosek o przyjęcie  dziecka do Żłobka,

- oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3

- zaświadczenie o urlopie wychowawczym/ macierzyńskim/rodzicielskim

- zaświadczenie o zatrudnieniu

- oświadczenie o wielodzietności rodziny

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

- zaświadczenie z PUP ( w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych)

- zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej lub biernej zawodowo   (należy wypełnić wniosek US-7 następnie złożyć go do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – na jego postawie zostanie wydane odpowiednie zaświadczenie)

 

 Kryteria rekrutacji są następujące

a. formalne obligatoryjne (0 pkt – nie spełnia kryterium; 1 pkt –  spełnia kryterium):

1) osoby doświadczające trudności na rynku pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3:

- osoby pozostające bez pracy, opiekujące się dzieckiem do lat 3 (weryfikacja na podstawie: deklaracja uczestnika, oświadczenie opiekuna o pozostawaniu
w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3),

- osoby bezrobotne, opiekujące się dzieckiem do lat 3 (weryfikacja na podstawie: zaświadczenia z PUP o statusie osoby bezrobotnej, deklaracja uczestnika, oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3),

- osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (weryfikacja na podstawie: deklaracja uczestnika, zaświadczania o urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, poświadczenia pracodawcy, oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3),

- osoby przebywające na urlopie wychowawczym (weryfikacja na podstawie: deklaracja uczestnika, zaświadczenia o urlopie wychowawczym, poświadczenia pracodawcy, oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3),

- osoby pracujące, którym udział w projekcie pozwoli na podtrzymanie zatrudnienia –
w tym osoby czynne zawodowo
(weryfikacja na podstawie: oświadczenie uczestnika, zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu, dokumentów poświadczających, oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3),

2) osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie Gminy Osieck oraz osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kołbiel, Celestynów, Sobienie-Jeziory, Wilga lub Pilawa (woj. mazowieckie)(weryfikacja na podstawie: oświadczenia uczestnika).

 

b. merytoryczne (0-7 punktów)

1)      osoby z niepełnosprawnościami lub  osoby opiekujące się dzieckiem z niepełnosprawnościami zgłaszanym do opieki w żłobku(weryfikacja na podstawie: orzeczenia o niepełnosprawności/ zaświadczenia lekarskiego), dodatkowe 10 punktów,

2)      osoby samotnie wychowujące dziecko(weryfikacja na podstawie: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka) dodatkowe 15 punktów,

3)      osoby z rodzin wielodzietnych(weryfikacja na podstawie: karta dużej rodziny/oświadczenie uczestnika), dodatkowe 15 punktów.

 

Kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne dotyczą osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3.

Rekrutacja prowadzona jest w ramach realizowanego przez Gminę Osieck projektu:„Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Osieck” realizowanym na terenie Gminy Osieck (woj. mazowieckie).

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

Opłata za żłobek wynosi 253 zł/ za miesiąc i 90 zł wyżywienie.