Wysokość opłat za wodę i odprowadzenie ścieków już od dłuższego czasu spędza sen z powiek zarówno mieszkańcom Otwocka jak i włodarzom oraz radnym. Sprawą zajął się również jeden z lokalnych tygodników, na łamach którego pojawił się krótki wywiad z przewodniczącym RM, Jarosławem Margielskim. Jego wersję postanowili teraz skomentować przedstawiciele Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zapraszamy do lektury listu, jaki przesłali do naszej redakcji!

W nawiązaniu do artykułu w Linii Otwockiej w sprawie cen wody i ścieków w Otwocku, niniejszym przekazujemy stanowisko Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie:

Działania Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego są dla Spółki niezrozumiałe i angażowanie przez niego Posłów PiS, czyli osób umocowanych politycznie, nie znających realiów ekonomicznych i gospodarczych Przedsiębiorstwa (J. Margielski przekazuje im informacje mocno okrojone i wygodne dla niego) jest wielce nieetyczne.

Starania J. Margielskiego polegające przede wszystkim na „uprzejmym donoszeniu” do różnego rodzaju instytucji nie osiągnęły żadnego skutku. Należy zadać sobie pytanie, co chce Pan Przewodniczący osiągnąć wprowadzając mieszkańców w błąd, podając fałszywe informacje. Zbliżają się wybory, więc odpowiedzmy sobie sami…

Cena wody i ścieków od sierpnia 2012 była stała i niezmieniana aż do 21 stycznia 2018r.

W styczniu 2018 roku w związku z tym, iż Rada Miasta Otwocka zarzucała nam, że obowiązujące grupy na wodę i ścieki są niezgodne z obowiązującym prawem oraz mając na uwadze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zakwestionował ilość grup (4) na ściekach i wodzie (3) (notabene podział ten był najkorzystniejszy dla gospodarstw domowych, dlatego przez lata nie był zmieniany przez OPWiK sp. z o.o.) Spółka wprowadziła jedną grupę na ściekach i dwie na wodzie.

Co ciekawe, to właśnie Radni koalicyjni pod przewodnictwem J.Margielskiego podejmowali działania zmierzające do zaskarżenia uchwały Rady Miasta Otwocka, na mocy której wprowadzone były opisywane powyżej korzystne dla mieszkańców taryfy, a teraz blokują wytyczne zawarte w wyroku WSA. Nie sposób w działaniach radnych koalicyjnych doszukać się logiki.

Spółka realizując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wprowadziła jedną grupę na ściekach (dotychczas były cztery grupy) i dwie grupy na wodzie (dotychczas były trzy grupy):

a/ dotychczasowa grupa IV – cenę zmniejszono o 2,06zł netto (dotyczy to ponad 10 000 mieszkańców z Otwocka i Karczewa)

b/dotychczasowa grupa III - cenę zmniejszono o 1,08 zł netto

c/ dotychczasowa grupa II - cenę zmniejszono o 0,95zł netto

i nieznacznie podwyższając cenę dla grupy I (niezmienna od 2012 r.) o 0,77zł netto

oraz obniżyła cenę na wodzie:

a/ dotychczasowa grupa III - cenę zmniejszono o 1,36 zł netto

b/ dotychczasowa grupa II - cenę zmniejszono o 0,32 zł netto

i nieznacznie podwyższyła cenę dla:

c/dotychczasowa grupa I o 0,29 zł netto (niezmienna od 2012 r.)


Spółka od lat podejmuje działania mające na celu niezwiększanie opłat za świadczone usługi, niestety koalicja Radnych Rady Miasta Otwocka pod przewodnictwem J. Margielskiego nie podziela dobrej pracy i działalności Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.


Od kilku lat koalicja Radnych Otwocka odnosi się nie tylko niezwykle krytycznie do działalności Spółki ale torpeduje wszystkie jej zamierzenia. Przykładem są wnioski o zatwierdzenia taryf, składane przez Spółkę Prezydentowi Miasta Otwocka, a od tego roku – po zmianie przepisów w tym zakresie – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Od kilku już lat Radni koalicyjni – nie bacząc na szkody, jakie wyrządza własnemu przedsiębiorstwu, działającemu na rzecz mieszkańców – podejmowała uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf. W 2016 Radni koalicyjni nie uchwalili obniżki cen w trzech grupach na ściekach i w dwóch na wodzie, a w 2017 r. doszło do sytuacji wręcz kuriozalnej, Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf, w którym zrealizowała postulaty zgłoszone przez Radę Miasta w poprzedniej uchwale o odmowie zatwierdzenia taryf, a Radni koalicyjni i tak wniosek odrzucili. W kolejnym wniosku Spółka zrealizowała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zapadł w międzyczasie oraz wniosek prokuratury w sprawie opłaty za przyłączenie – taryfy zawarte w tym wniosku również został przez radnych koalicyjnych nie uchwalone. Naszym zdaniem nie ma to żadnego związku z ocenami merytorycznymi, a tylko z walką polityczną, która jest prowadzona na terenie Otwocka, a nasiliła się gdy pod przewodnictwem Radnych koalicyjnych referendum za odwołaniem prezydenta poniosło fiasko.


Od 2007 r., tj. od czasu utworzenia Spółki, przeprowadziliśmy szereg inwestycji poprawiających jakość świadczonych usług. Warto zwrócić uwagę, że większość zadań inwestycyjnych realizowanych w ostatnich latach współfinansowanych było ze środków unijnych lub funduszy ochrony środowiska.


Należy zaznaczyć, że realizacja programu inwestycyjnego nie byłaby możliwa bez zgody radnych, którzy kilka lat wcześniej głosowali za inwestycjami, mając pełną wiedzę – na podstawie prognoz zawartych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia – jakie efekty kosztowe i cenowe to spowoduje. Mimo realizacji tak dużego programu inwestycyjnego, Spółka stosuje ceny wody i ścieków, które kształtują się na przeciętnym poziomie w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami.


Podsumowując, pragniemy podkreślić, iż ocena Spółki winna odbywać się z uwzględnieniem wszystkich aspektów jej działalności. Jednostronna krytyka, w tym negowanie wysokości cen, bez porównania ich z otoczeniem i bez uwzględnienia korzyści, jakie niesie ze sobą podnoszenie poziomu świadczonych usług są dla Spółki oraz jej pracowników wysoce krzywdzące.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.