Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika jeśli chodnik ten przylega do jego posiadłości. Ten, kto nie wywiąże się z tego obowiązku podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, która służy dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeśli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, to jej właściciel ma obowiązek jego odśnieżenia. Natomiast jeśli pomiędzy chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna go gmina lub miasto. Śnieg uprzątnięty przez właściciela powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

W przypadku jeśli na chodniku parkują samochody, a sam zarządca drogi pobiera opłaty za ich parkowanie lub postój wówczas to on odśnieża. Zarządca drogi ma obowiązek odśnieżenia drogi publicznej.

Właściciel nieruchomości nie musi usuwać lodu i śniegu z przystanków autobusowych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych. Ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcach, którzy użytkują tereny służące komunikacji publicznej.