Mieszkańcy Otwocka apelują do rady miasta o poprawę infrastruktury drogowej przy Szkole Podstawowej nr 3.

W wyniku reformy szkolnictwa gimnazjum numer 3 zostało przekształcone w szkołę podstawową. Do placówki wróciły więc najmłodsze dzieci. Dla wygody uczniów klas 0-3 miasto wykonało dodatkowe wejście od ul. Leśnej, wzdłuż której do tej pory był jedynie chodnik, bez żadnego miejsca parkingowego. Wielu rodziców dowożących najmłodsze dzieci w związku z brakiem miejsc parkingowych zmuszonych jest więc parkować na jezdni lub na chodnikach, co zagraża bezpieczeństwu uczniów. Dlatego ich matki i ojcowie, w imieniu wszystkich mieszkańców miasta korzystających z tutejszych ulic, postanowili wystosować wniosek do radnych. Podpisało się pod nim 327 osób.

Otwocczanie proszą o poprawę infrastruktury drogowej przy SP3, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom szkoły, pieszym oraz ruchu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie placówki , w szczególności na ul. Leśnej i Kościuszki oraz przejścia przez tory.

Apelujący przypominają, że ulice Kościuszki i Leśna są głównym ciągiem komuikacyjnym dzieci i młodzieży uczęszczających do wspomnianej szkoły. Stanowią także, z powodu przejścia przez tory, na styku ulic Leśnej i Warszawskiej, intensywnie uczęszczany ciąg komunikacyjny do innych szkół, szczególnie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych przy ul. M. Konopnickiej. Stan ulic w tym rejonie jest katastrofalny. Konieczna jest więc przebudowa ulic i całej infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa przechodniów.

W dalszej części pisma, wnioskujący podają głowne problemy infrastruktury w tym m.in.: bardzo zły stan nawierzchni ulic oraz chodników, a na niektórych odcinkach kompletny brak nawierzchni, brak zatoczek dla autobusu szkolnego, który powoduje zagrożenie dla korzystającej z niego młodzieży, brak miejsc parkingowych oraz oznakowania poziomego i pionowego drogi, barierek i spowalniaczy ruchu. Wielkim kłopotem jest także ich zdaniem brak odwodnienia na wspomnianych ulicach i niewystarczające oświetlenie, a także zachowanie kierowców, którzy jeżdżą tędy zbyt szybko.

Mieszkańcy apelują więc do radnych, aby zajęli się sprawą jak najszybciej. Proszą o przeanalizowanie petycji, licząc na zrozumienie i przychylne jej przyjęcie oraz wdrożenie do realizacji np. w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jednocześnie zapewniają, że są gotowi do spotkania, w celu omówienia szczegółowych rozwiązań dotyczących wprowadzenia do realizacji wniosków zawartych w petycji.

Czas pokaże, czy wniosek mieszkańców zostanie rozpatrzony po ich myśli. Mamy jednak nadzieję, że właśnie tak się stanie. Chodzi przecież o bezpieczeństwo otwocczan, w tym również tych najmłodszych!

fot. FB