Już nie od razu na bruk. Korzystne zmiany dla pracowników

25 listopada br., wejdzie w życie ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629) i od tego dnia przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (wpisany do CEIDG) będzie mógł powołać tzw. zarządcę sukcesyjnego, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie ciągłości działania firmy po jego śmierci. Do tej pory pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą – w razie jego śmierci – tracili pracę el lege, bowiem ich stosunek prawny wygasał.

Teraz ma się to zmienić. Ta nowa regulacja daje szansę na bezpieczną kontynuację zatrudnienia. Celem wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych jest istniejąca potrzeba ograniczenia ryzyk po stronie pracowników związanych z nagłą utratą pracy oraz ryzyk gospodarczych po stronie przedsiębiorstwa i związanych ze śmiercią pracodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru CEIDG będzie mógł wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego, który zostanie jego następcą do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Jeżeli sam przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego, takie uprawnienie będą mieli jego następcy prawni, w okresie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że: 1) wskaże określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo 2) zastrzeże, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji w przypadkach, o których mowa powyżej, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zarządca sukcesyjny (przez maksymalnie dwa lata) będzie pełnić funkcję pracodawcy - wobec pracowników, ZUS i urzędu skarbowego. O śmierci przedsiębiorcy system CEIDG sam doda zwrot "w spadku" i taki wpis będzie widoczny w ewidencji. Jak wynika z przepisów intertemporalnych ww. ustawy, nowe przepisy będą miały zastosowanie również do umów o pracę zawartych przed jej wejściem w życie

Mec. Łukasz Piętka

Kancelaria Prawna RPLC