Drogi rodzicu! Jeśli koszt zakupu podręczników, zeszytów oraz innych akcesoriów szkolnych dla dziecka przerasta twoje możliwości finansowe, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość! Rozwiązaniem tego problemu może być przyjęty przez Radę Ministrów Rządowy program "Wyprawka szkolna".

Pomoc finansowa przysługuje dzieciom niepełnosprawnym, a wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. By ją otrzymać, należy złożyć wniosek do dyrektora placówki, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2018/2019 (w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły).

Rządowy program "Wyprawka szkolna" adresowany jest do dzieci słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (również z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej.

Starając się o dofinansowanie wyprawki dla naszego dziecka pamiętajmy, że niezbędne jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, które powinniśmy dołączyć do wniosku.

O taką pomoc mogą wystąpić zarówno rodzice, opiekuni, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, jak i nauczyciele, pracownicy socjalni. Co ważne, na dofinansowanie w programie "Wyprawka szkolna" nie ma wpływu dochód na jednego członka rodziny!

Wysokość dofinansowania waha się od 175zł do 445zł i jest uzależniona od klasy, do której uczęszcza uczeń oraz od rodzaju niepełnosprawności. Aby skorzystać z wspomnianej refundacji podręczników i przyborów szkolnych, należy przedstawić oryginał dowodu ich zakupu (fakturę VAT, wystawioną imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. - "Wyprawka szkolna).

Pamiętajmy jednak, że wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

-175 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

-225 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

-390 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia,

-445 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.


ML/fot.pixabay